Logo Gminy Stare Juchy

ANKIETA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA/SZAMBO

Szanowni Mieszkańcy, 

przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast został nałożony obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub  przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Kontrola właścicieli nieruchomości obejmować będzie sprawdzenie: 

  • posiadania przez właściciela umów na pozbywanie się zebranych na terytorium nieruchomości nieczystości ciekłych, 
  • częstotliwości opróżniania zbiorników, 
  • dowodów uiszczania opłat z okresu ostatnich 12 m-cy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie (obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)

Jednocześnie informuję, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, powinien samodzielnie zgłosić do Urzędu Gminy swoją nieruchomość. Można to zrobić online poprzez wypełnienie ankiety  lub wypełnić formularz dostępny w siedzibie urzędu w pok. nr 2

Prawidłowe  wypełnienie ankiety oraz dostarczenie kopii umów i dowodów opłat za wywóz nieczystości płynnych zastąpi kontrolę pracowników Urzędu.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do jej wypełnienia lub do wizyty w Urzędzie Gminy Stare Juchy (pokój nr 2) i przedłożenia stosownych dokumentów waz z informacją dotyczącą posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bez wcześniejszego wezwania.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali już zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i jest ono zgodne ze stanem faktycznym zostaną objęci kontrolą w zakresie posiadania umów oraz dowodów opłat (zatem prosimy o ich dostarczenie). 

Pouczenie: zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Juchy – pokój nr 2 lub pod nr tel. 87 619 90 53 wew. 29

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności