Logo Gminy Stare Juchy

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STARE JUCHY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2024 ROK

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXX.213.2022 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2024 rok, celem zebrania uwag, wniosków opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.

Konsultacje społeczne odbyły się w dniu 6 listopada 2023 r. w formie otwartego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Stare Juchy, w Bibliotece – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, przy ul. Ełckiej 8, w godz. 10:00 – 12:00.

Konsultowany dokument został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy, na BIP Gminy Stare Juchy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Juchy.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację  Programu w 2024 r. została oszacowana  na podstawie zgłoszeń dokonywanych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym w odpowiedzi na zapytanie pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zapytanie drogą e-mail zgłosiło:  

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych “STOPA” – (,,Działaj Lokalnie”) - 10.000,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach – (Organizacja Mikołajek na terenie Gminy Stare Juchy) – 8.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach – (Założenie dziecięcej grupy teatru ognia)  - 8.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach (Treningi z Orłem) – 7.000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Starch Juchach – (Mali ratownicy) – 7.000,00 zł

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach, udział w konsultacjach wziął również przedstawiciel Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Stare Juchy.

Podczas konsultacji wniesiono do Programu następujące uwagi:

Pytano o wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs ofert – uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniu przez organizacje pozarządowe i z czego wynikają kwoty które zostały wpisane do Programu na poszczególne zadania.
Pytano o możliwość wprowadzenia kryterium oceny wniosków poprzez dodatkowy punkt za udział w konsultacjach społecznych.
Przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich zgłosiły potrzebę zwiększenia w przyszłych latach środków na działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przeznaczenie dodatkowych środków na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 5.000,00 zł

Szczegółowa wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu zostanie określona w budżecie Gminy Stare Juchy na 2024 rok.

 

Sporządził/ła

Podinspektor ds. Rozwoju Gminy

/-/ Justyna Turkowska-Cedrowska

Zatwierdził/ła

Wójt Gminy Stare Juchy

/-/ Ewa Jurkowska-Kawałko

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności