Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
pochmurno
14°C

WÓJT GMINY STARE JUCHY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY STARE JUCHY

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Stare Juchy

Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy

Określenie stanowiska urzędniczego:

ds. gospodarki komunalnej.  

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Warunki niezbędne:

1.    Wykształcenie:

a) wykształcenie wyższe,  lub
b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;

2.    obywatelstwo polskie;

3.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4.    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

6.    bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych i programów pakietu MS Office,

7.    nieposzlakowana opinia, 

8.    prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

1)    mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce administracji samorządowej;

2)    znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego: 

    - Kodeks postępowania administracyjnego,

    - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

    - ustawa o samorządzie gminnym,

    - ustawa o pracownikach samorządowych,

    - ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych,

    - ustawa o ochronie dóbr kultury,

    - ustawa o zbiórkach publicznych,

    - ustawa o drogach publicznych,

    - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,

    - ustawa Prawo Wodne,

    - ustawa o gospodarce komunalnej,

    - ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

3)    wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem  wykonywanych zadań,

4)    umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

5)    dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office,

6)    predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.

II. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku: 

1.    Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola prawidłowej działalności, przeprowadzanie okresowych przeglądów i remontów budynków użyteczności publicznej oraz budowli.

2.    Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i przeprowadzaniem kapitalnych i bieżących remontów dróg i oświetlenia oraz załatwianie spraw dotyczących zlecenia robót w zakresie dostaw, robót remontowo-budowlanych oraz pozostałych robót i usług.

3.    Składanie deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od dróg będących własnością gminy.

4.    Prowadzenie postępowań w zakresie zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem drogi.

5.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na imprezę masową i zbiórek publicznych.

6.    Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

7.    Prowadzenie postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych według ustawy Prawo wodne.

8.    Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz ich klasyfikacji. 

9.    Nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, a w szczególności:

a)    utrzymywanie przejezdności dróg zimowego utrzymania,

b)    przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zapytania ofertowego i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie utrzymania dróg,

c)    udział w czynnościach odbioru robót na drogach gminnych,

d)    przygotowanie planu remontów dróg gminnych,

e)    sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych remontów dróg.

f)     przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, w tym weryfikacja cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym stan bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego.

13.  Załatwianie spraw związanych z eksploatacją ciągnika oraz sprawowanie nadzoru i rozliczanie kosztów jego eksploatacji, a także czasu pracy kierowcy.

14.  Organizacja przewozów lokalnych i uzgadnianie przebiegu linii komunikacyjnych na terenie gminy, nadzór i rozliczanie dotacji w sprawach transportu publicznego.

15.  Prowadzenie spraw z zakresu wyznaczania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

16.  Przegotowanie projektu planu budżetu na potrzeby realizacji powierzonych spraw na stanowisku.

17.  Załatwianie spraw dotyczących pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo­-drogowych oraz pomiarów widoczności.

18.  Rozliczanie zużycia energii elektrycznej w obiektach i urządzeniach komunalnych, oświetlenia ulicznego oraz sporządzanie sprawozdań w powyższym zakresie.

III. Wymagane dokumenty:

1. Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

1)    list motywacyjny,

2)    CV,

3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)    dokumenty potwierdzające wykształcenie - kserokopie,

5)    kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności),

6)    świadectwa pracy - kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,

7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,                                                                                            

8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

9)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty, 

2. List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych. 

IV. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Juchy  Plac 500-Lecia 4, 19-330 Stare Juchy lub doręczone listownie w terminie  do dnia 24 maja 2024r.  do godz.11 00 pod adresem:  Urząd Gminy Stare Juchy; Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy  w zaklejonych kopertach  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko  ds. gospodarki komunalnej”. 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data i godzina dostarczenia do adresata. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Tylko kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 61 99 053.

V. INFORMACJE DODATKOWE:

Wyklucza się przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z ustawą z dnia 18.09.2001 roku o podpisie elektronicznym m (Dz. U. z 2013r. poz.262)

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) zatrudnienie  w wymiarze czasu pracy 1 etat,

2) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282 tj) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stare Juchy.

Miejsce  i stanowisko pracy:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach od 7.30 do 15.30

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Podczas długotrwałej  pracy przy monitorze ekranowym występuje obciążenie narządu wzroku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Procedura naboru

Postępowanie związane z naborem przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Wójta Gminy Stare Juchy. 

Konkurs przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)    wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów,    

którzy spełniają  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze; oferty niekompletne i  niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone,

2)    rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.stare-juchy.pl oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Stare Juchy. 

Wójt Gminy Stare Juchy zastrzega sobie prawo :
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata,  

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy  Stare  Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel. (0-87) 619 90 53,  619 90 71; e-mail: ug@stare-juchy.pl     

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Rozpatrzenie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i skontaktowanie się z Kandydatem w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru. 

DANE OBOWIĄZKOWE:

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie: adresu do korespondencji, adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W sytuacji, w której kandydat będący osobą niepełnosprawną, chce skorzystać z prawa do pierwszeństwa w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, niezbędne jest złożenie kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Te dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie informacji o karalności tj. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe jest obowiązkowe i wynika z ustawy o pracownikach samorządowych. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 10 RODO.

DANE NIEOBOWIĄZKOWE:

Natomiast podanie dodatkowych danych, takich jak zdjęcia umieszczonego w CV, informacji o stanie zdrowia, o sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, społecznej lub zainteresowaniach jest dobrowolne. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Niepodanie tych danych nie wykluczy Pani/Pana z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1)      W przypadku nie spełniania wymagań formalnych lub nie umieszczenia Pani/Pana danych w protokole z naboru jako jednego z pięciu najlepszych kandydatów, dokumenty będą przechowywane zgodnie z dokumentacją archiwalną.

2)      W sytuacji spełnienia wymagań formalnych oraz wpisania do protokołu z naboru, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po upływie ww. okresu dokumenty zostaną zniszczone.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH:

Informacja o wyniku naboru w zakresie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz uzasadnienia wyniku naboru udostępniania jest w Biuletynie Informacji Publicznej ADO oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ADO, w związku z czym odbiorcą Pani/Pana danych osobowych, może być każda osoba, która zapozna się z powyższą informacją.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz ADO, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

Wyrażoną zgodę będzie można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej wysłanej na adres siedziby ADO lub na adres e-mail ug@stare-juchy.pl Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH: 

Do Inspektora Ochrony Danych można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod@stare-juchy.pl

Stare Juchy, dnia 13.05.2024 r.                                                        

 Wójt Gminy Stare Juchy

/-/  Ewa Jurkowska-Kawałko

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.